Intakeformulier & licentieovereenkomst

Hartelijk dank voor uw interesse in de samenwerking met Uivaartwinkel.nu. U kunt onderstaande informatie invullen. Wij raden het aan om de invoervelden zo volledig mogelijk in te vullen, zodat we op korte termijn van start kunnen. Bel voor hulp bij het invullen naar +31 858 081 046 (tussen 9:00 - 17:00 uur) of mail naar info@uitvaartwinkel.nu.

Na uw bevestiging krijgt u van ons de factuur. Zodra de contributie is voldaan, ontvangt u:

 • de inloggegevens en de URL van uw webwinkel;
 • indien nodig extra uitleg over uw webwinkel.

Gegevens contactpersoon (webwinkel)

Bedrijfsgegevens

Aanvullende gegevens

 • 1. U levert uw algemene voorwaarden in een word document aan. Voeg het document toe in het veld 'Eigen algemene voorwaarden toevoegen'.

  2. Geen algemene voorwaarden voor handen. In dit geval wordt deze pagina weggelaten. Ondernemers zijn niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen. In de wet staat precies aan welke regels ze zich moeten houden als zij dat wel doen. Veel regels van het consumentenrecht zijn van dwingend recht. Dat betekent dat daarvan niet mag worden afgeweken. Ondernemers moeten zelf nagaan hoe zij hun producten of diensten aanbieden. Voor webwinkels bijvoorbeeld gelden extra regels zoals het herroepingsrecht (recht van kopen op afstand).

  3. Thuiswinkel.org heeft een handig voorbeelddocument: de neutrale algemene voorwaarden. Wilt u deze gebruiken leest u deze dan eerst goed door.

  Wij hebben de API sleutel nodig om uw betaalomgeving in ons systeem te accorderen.

  Uitvaartwinkel heeft de afhandeling van betalingen uitbesteed aan Mollie. Mollie is een collecterende payment service provider. Dat wil zeggen dat de transacties die via het systeem van Mollie verwerkt worden, eerst binnenkomen op een tussenrekening, voordat deze worden uitbetaald naar de begunstigde (U). In 15 minuten heeft u het account volledig aangemaakt. Ga naar Mollie.

  Wij raden het aan om de volgende betaalmethoden te activeren; iDEAL, creditcard en overboeking. Dit zijn de meest gebruikte betaalmethoden in Nederland.

Licentieovereenkomst

 • 1 Inleiding
  1.1 Gegevens Uitvaartwinkel.nu
  1.2 Definities
  1.3 Doel
  2 Algemene afspraken
  2.1 Looptijd
  2.2 Escalatie
  2.4 Situaties van overmacht
  2.4 Contractbeheer
  2.5 Aansprakelijkheid
  2.6 Geheimhouding
  2.7 Uitgangspunten en randvoorwaarden
  3 Diensten en dienstenniveaus
  3.1 Afgenomen diensten
  4 Prijzen en condities
  5 Wijzigen en beëindigen van de overeenkomst


  1 Inleiding
  1.1 Gegevens Uitvaartwinkel.nu
  Naam: Uitvaartwinkel
  Adres: Roggemole 8-14, 8531 WB, Lemmer, Nederland
  E-mail: info@uitaartwinkel.nu
  KvK nummer: 01181231
  BTW nummer: NL 8223.20.873.B01


  1.2 Definities
  Dienst(en): De in deze licentieovereenkomst omschreven werkzaamheden die door Uitvaartwinkel in het kader van deze overeenkomst zullen worden uitgevoerd met inbegrip van te leveren prestaties.
  www.uitvaartwinkel.nu: dit is het dashboard waar u o.a. uw bestellingen van uw klanten en toeleveranciers beheert.
  Webwinkelier: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Uitvaartwinkel opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.


  1.3 Doel
  Deze licentieovereenkomst beschrijft de dienstverlening aan de Webwinkelier door Uitvaartwinkel. De licentieovereenkomst beschrijft het niveau van de overeengekomen dienstverlening en de daarbij behorende uitgangspunten en randvoorwaarden. Het schept daarmee een gezamenlijk verwachtingskader en vormt de meetlat om de resultaten van UITVAARTWINKEL te beoordelen en te verbeteren.


  2 Algemene afspraken
  2.1 Looptijd
  Deze overeenkomst gaat in op van livegang van de webwinkel. De Webwinkelier heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Als u de overeenkomst tijdens en na de looptijd wilt beëindigen, kun je tot één (1) maand vóór het einde per e-mail of post opzeggen. Wordt de overeenkomst niet opgezegd, dan wordt deze telkens verlengd met opnieuw dezelfde periode als de in deze overeenkomst aangegeven looptijd.


  2.2 Escalatie
  Indien één der partijen gegronde reden heeft om de kwaliteit van de geleverde diensten ter discussie te stellen dient dit schriftelijk aan Uitvaartwinkel te worden gemeld. Indien deze klachten in de perceptie van de Webwinkelier niet afdoende worden verholpen, zal binnen afzienbare tijd overleg plaatsvinden. Tijdens deze formele bespreking zullen de klachten worden besproken en oplossingen voor de potentiële problemen worden gezocht. Tenzij anders overeengekomen zal, ongeacht het in deze bespreking besprokene, deze overeenkomst onverminderd van kracht blijven en zal de dienstverlening volgens overeengekomen voorwaarden worden voortgezet.


  2.3 Situaties van overmacht
  Situaties van overmacht onderscheiden zich van incidenten doordat de verstoring ontstaat door “van
  buiten komend onheil”. Te denken valt aan: oorlog, staking, hackers, overstroming, brand, blikseminslag, stroomuitval en uitval van het (publieke) netwerk. Deze opsomming tracht overigens niet volledig te zijn. Inspanningen gericht op herstel na een situatie van overmacht vallen buiten de afspraken van deze overeenkomst en dienen in overleg te worden afgestemd. In het geval van een situatie van overmacht leidt tot het inzetten van vervangende IT-middelen is er sprake van uitwijk. In het kader van deze overeenkomst zijn geen voorwaarden geschapen om uitwijk mogelijk te maken.


  2.4 Contractbeheer
  Uitvaartwinkel is te allen tijde gerechtigd de aard en de omvang van de door de Webwinkelier op grond van de in deze overeenkomst te verrichten werkzaamheden, in redelijkheid te wijzigen, echter niet eerder dan in voorafgaand overleg. Uitvaartwinkel zal binnen een in nader overleg overeen te komen termijn, na ontvangst van een dergelijk verzoek in een wijzigingsvoorstel schriftelijk specificeren welke consequenties de wijzing heeft. Wijzigingen worden met wederzijdse, schriftelijke instemming doorgevoerd en zal in een aparte bijlage worden opgenomen. Wijzigingen van de dienst of de gerelateerde applicaties maakt herziening van de overeenkomst in beginsel noodzakelijk.


  2.5 Aansprakelijkheid
  Uitvaartwinkel voert de overeengekomen dienst uit naar beste kunnen en is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst. Ook is Uitvaartwinkel niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst of voor de gevolgen van onjuistheden die betrekking hebben op de dienst.


  2.6 Geheimhouding
  • Voor vertrouwelijke informatie die wordt uitgewisseld ten behoeve van werkzaamheden of enigerlei andere vertrouwelijke informatie waar partijen mee in aanraking komen in relatie tot deze overeenkomst geldt voor beide partijen een strikte geheimhouding.
  • Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan materialen, ideeën, documenten, gegevens of andere informatie die (1) in relatie staan tot ontwikkeling en onderzoek, bedrijfsinformatie of –geheimen en (2) is aangemerkt als vertrouwelijk.
  • Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval niet verstaan:
  1. informatie die bij de andere partij al bekend was voor het sluiten van deze overeenkomst;
  2. informatie van algemene bekendheid, of informatie die dit wordt zonder toedoen van de andere partij;
  3. rechtmatig verkregen informatie van een derde, die daarmee geen geheimhoudingsplicht heeft geschonden;
  4. informatie die door de andere partij onafhankelijk is ontwikkeld.


  2.7 Uitgangspunten en randvoorwaarden
  • uitsluitend de in paragraaf 3.1 vermeldde diensten worden in het kader van deze overeenkomst aangeboden. Diensten die niet expliciet zijn genoemd in deze paragraaf zijn niet gevat binnen deze overeenkomst:
  • de webwinkel mag gebruikt worden voor maximaal 1 vestiging;
  • verbindingen van en naar de internet aanbieder, noodzakelijk om exploitatie van de genoemde applicaties mogelijk te maken zijn de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever;
  • verbindingen (link) tussen de website van de Webwinkelier en Uitvaartwinkel zijn de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever;
  • de beveiliging, performance en beschikbaarheid van productieservers is een verantwoordelijkheid van de hostende partij en valt buiten deze overeenkomst;
  • het hosten van de applicatie(s) valt onder de verantwoordelijkheid van Uitvaartwinkel en wordt uitgevoerd door een derde partij, waarbij overeenkomst is afgesloten;
  • serviceverlening vindt plaats van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur met uitzondering van algemeen erkende Nederlandse feestdagen;
  • Uitvaartwinkel behoudt zich het recht voor ten alle tijden leveranciers toe te voegen en te verwijderen;
  • werkzaamheden of andere diensten die buiten de inhoud van deze overeenkomst vallen, zullen door Uitvaartwinkel uitsluitend worden verricht na daartoe van de Webwinkelier vooraf een schriftelijke opdracht te hebben ontvangen welke opdracht gebaseerd zal zijn op een door Uitvaartwinkel uitgebrachte offerte.


  3 Diensten en dienstenniveaus
  3.1 Afgenomen diensten
  Uitvaartwinkel verplicht zich tegenover de Webwinkelier tot het bieden van een goede ondersteuning van de overeengekomen dienst. De Webwinkelier verplicht zich tot volledige medewerking aan deze ondersteuning en volgt de aanwijzingen van Uitvaartwinkel naar beste kunnen op. De volgende diensten worden door de Webwinkelier afgenomen.


  Uitvaartwinkel zal de volgende diensten verlenen aan de Webwinkelier:
  Uitvaartwinkel.nu is een actuele webwinkel in de huisstijl van de Webwinkelier, die gekoppeld wordt aan de website van de Webwinkelier. De Webwinkelier doet het volgende:


  • eenmalig de betaalomgeving via Mollie.nl activeren;
  • n.a.w. gegevens sturen naar Uitvaartwinkel;
  • de Webwinkelier dient de bestellingen in het Dashboard (Uitvaartwinkel.nu) af te handelen;
  • een link (knop) in de website van de Webwinkelier aanmaken die verwijst naar de webwinkel.


  De webwinkel zal voldoen aan punten:
  • logo, basis kleuren en het contactformulier worden geïntegreerd;
  • standaard responisve design (geschikt voor mobiel, tablet en desktop);
  • de Webwinkelier krijgt toegang tot een groot aantal leveranciers;
  • Uitvaartwinkel houdt het systeem en het productportfolio actueel.
  • de adviesverkoopprijzen van de leverancier worden aangehouden.


  Uitvaartwinkel beschikt over een Helpdesk die verantwoordelijk is voor het bieden van technische ondersteuning aan de Webwinkelier. Het betreft hier de afdeling Klantenservice die zorg draagt voor meldingen van incidenten en het verstrekken van inlichtingen.


  De inhoud van de ondersteuning is minimaal:
  1. een Helpdesk die in ieder geval tijdens kantooruren bereikbaar is voor (kritieke) incidenten die door de Opdrachtgever gemeld worden per telefoon of e-mail;
  2. een kritiek incident zoals bedoeld in het vorige lid is een incident dat valt binnen de door Uitvaartwinkel geleverde dienst en waardoor het gebruikmaken van die dienst wordt belemmerd;
  3. kritieke incidenten dienen binnen tijdsbestek van maximaal 72 uur worden opgelost.


  Indien de Webwinkelier specifieke leveranciers wilt laten toevoegen kan Uitvaartwinkel.nu dit tegen een vergoeding van € 45,- per uur doen. Hiernaast streeft Uitvaartwinkel.nu continu naar verbetering en houdt de Webwinkelier op de hoogte van vernieuwingen.


  4 Prijzen en condities
  Contractduur: 1 jaar / 3 jaar (aangegeven bij 'Aanvullende gegevens' - Contractduur
  Prijs per mnd. excl. BTW: € 69,-
  Eenmalige opstartkosten excl. BTW: € 300,- bij contractduur van 1 jaar en € 150,- bij contractduur van 3 jaar.


  De Webwinkelier zal het jaarbedrag voor het gebruik maken van de dienst voorafgaande aan de samenwerking met Uitvaartwinkel voldoen. In geval van het 3 jarige contract zal tijdens de contractperiode elk jaar een nieuwe factuur gestuurd worden.


  5 Wijzigen en beëindigen van de overeenkomst
  Het aanbrengen van wijzigingen aan deze overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Tussentijdse opzegging door één der partijen is niet mogelijk, tenzij;


  1. er sprake is van wanprestatie en de tekortkomende partij in haar nakoming tekort blijft schieten, zelfs nadat zij de mogelijkheid heeft gehad om de gebreken in de nakoming te verhelpen;
  2. de andere partij surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd. In dit geval is een opzegging met onmiddellijke ingang geoorloofd;
  3. wanneer één der partijen door overmacht haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst niet kan nakomen, mag de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. De opzeggende partij is niet gehouden dat het betalen van enige schadevergoeding.


  © Copyright Uitvaartwinkel.nu 2018
  NIETS UIT DIT DOCUMENT MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD, OPGESLAGEN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND OF OPENBAAR GEMAAKT IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, HETZIJ ELEKTRONISCH, MECHANISCH, DOOR FOTOKOPIEËN, OPNAMEN OF OP ENIG ANDERE MANIER, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN LEGEND CORPORATION.

* Vereiste velden