Hier vindt u de algemene voorwaarden van Uitvaartwinkel.nu

Algemene voorwaarden Uitvaartwinkel.nu

Gegevens Uitvaartwinkel.nu

Naam:   Legend Corporation v.o.f.
Adres:   Roggemole 8-14, 8531 WB, Lemmer, Nederland 
E-mail:  info@uitvaartwinkel.nu

KvK nummer:        01181231
BTW nummer:      NL 8223.20.873.B01

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Webwinkelier: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer: ‘Legend Corporation v.o.f.’ die de overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. Alle overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met opdrachtnemer en worden uitsluitend door opdrachtnemer uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de Webwinkelier is dat de werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
 3. Dienst: de webwinkel/online software die Legend Corporation in gebruik geeft aan en host voor de gebruiker (ook wel ‘Webwinkelier’) en alle andere door Legend Corporation geleverde diensten.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Legend Corporation en de Webwinkelier op grond waarvan wij onze diensten verlenen, inclusief deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt of zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor de Webwinkelier, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
 3. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Webwinkelier wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. De onderliggende opdracht/Overeenkomst -tezamen met deze algemene voorwaarden- geven de volledige afspraken tussen de Webwinkelier en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen. 
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient de uitleg/beoordeling plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 8. Wanneer afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen hun werking zouden verliezen, heeft dit geen consequenties voor de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. De betreffende bepaling zal komen te vervallen en worden vervangen door een door Opdrachtnemer vast te stellen nieuwe wettelijk toelaatbare bepaling.
 9. Opdrachtnemer verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op haar algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen de Webwinkelier en De Opdrachtnemer komt tot stand nadat de Webwinkelier alle gegevens in het registratieproces heeft  ingevuld, akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en de eerste termijnfactuur heeft voldaan.
 2. De Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgaaf van redenen de aanmaak van een webwinkel ongedaan te maken of de aanmaak van een webwinkel te voorkomen.

Artikel 4. Rechten en verplichtingen Legend Corporation

 1. De Opdrachtnemer doet er alles aan om de Dienst altijd volledig beschikbaar te stellen aan de Webwinkelier. Helaas kan Legend Corporation niet garanderen dat de Dienst altijd volledig beschikbaar is. Als de Dienst niet (volledig) beschikbaar is, doet de Opdrachtnemer er alles aan het probleem zo snel mogelijk op te lossen en geldt artikel 10 van deze algemene voorwaarden.
 2. In sommige gevallen kan sprake zijn van overmacht waardoor het voor de Opdrachtnemer niet mogelijk is om de Dienst beschikbaar te stellen. Bij overmacht kunt u denken aan een terroristische aanslag, oorlog, staking van personeel, een brand of een natuurramp, of digitale aanvallen (bijvoorbeeld DDoS), inbraken of beslaglegging op onze servers. Ook andere oorzaken voor overmacht zijn denkbaar. In het geval van overmacht heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen. De Opdrachtnemer hoeft de Webwinkelier in dat geval geen schade te vergoeden.
 3. De Opdrachtnemer mag naar eigen inzicht en zonder overleg met de Webwinkelier wijzigingen aanbrengen in de Dienst. Daarnaast mag de Opdrachtnemer derden inschakelen bij de uitvoeren van haar werkzaamheden.
 4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor ten alle tijden zonder overleg met de Webwinkelier leveranciers toe te voegen en te verwijderen.
 5. De Opdrachtnemer mag in de Dienst en e-mails naar de klanten van de Webwinkelier een hyperlink en/of afbeelding plaatsen, waaruit blijkt dat de Webwinkelier gebruik maakt van de Opdrachtnemer diensten. Daarnaast kunnen er technische redenen zijn waarom eventueel de naam van de Opdrachtnemer terug te vinden is in het internetadres van de webwinkel.
 6. De Opdrachtnemer mag technische maatregelen nemen ter bescherming van de Dienst. De Webwinkelier mag deze beveiligingsmaatregelen niet verwijderen of ontwijken.
 7. De Opdrachtnemer informeert de Webwinkelier per e-mail over de ontwikkelingen rondom de Dienst en over aanvullende diensten van partners van de Opdrachtnemer. Stelt de Webwinkelier dit niet op prijs, dan kan de Webwinkelier zich afmelden in de beheeromgeving van de Dienst.
 8. Indien de Webwinkelier zich niet houdt aan de afspraken of de Opdrachtnemer het vermoeden heeft dat dit zo is, dan heeft de Opdrachtnemer het recht de verplichtingen ten opzichte van de Webwinkelier op te schorten. Dit betekent dat de Opdrachtnemer over mag gaan tot tijdelijke of permanente sluiting van de webwinkel.

Artikel 5. Rechten en verplichtingen van de Webwinkelier

 1. De Webwinkelier verkrijgt met de Overeenkomst het niet-exclusieve recht om de Dienst te gebruiken voor het opzetten en beheren van één (1) webwinkel per vestiging.
 2. De Webwinkelier stemt er mee in dat de Opdrachtnemer persoonsgegevens bewaard en gebruikt voor het uitvoeren van de Overeenkomst. De opdrachtnemer zal zich inspannen deze persoonsgegevens zo veel mogelijk beveiligen en af te schermen voor derden. In de Privacy Policy staat omschreven de Opdrachtnemer omgaat met verzamelde gegevens. De meest recente versie van de Privacy Policy is te raadplegen op www.uitvaartwinkel.nu.
 3. De Opdrachtnemer verstrekt persoonlijke gegevens alleen als deze zich aan een vordering moet voldoen en dit conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) mag.
 4. De Webwinkelier is zelf verantwoordelijk voor het exploiteren van de webwinkel. De Webwinkelier dient zich te houden aan de wet- en regelgeving en de Opdrachtnemer heeft het recht de webwinkel (tijdelijk) te sluiten als blijkt dat dat niet het geval is. Dit is onder andere mogelijk als er een vermoeden is. Voordat het besluit genomen wordt de webwinkel van de Webwinkelier te sluiten neemt de Opdrachtnemer contact met de Webwinkelier op.
 5. De Webwinkelier heeft het besef dat de gegevens van bezoekers en klanten van de webwinkel goed beschermd zijn. Hiervoor neemt de Opdrachtnemer technische maatregelen. Daarnaast is de Opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk beschermen van de (persoons)gegevens die worden bewaart en gebruikt in de webwinkel. Dit doet de Webwinkelier door het wachtwoord geheim te houden en regelmatig te wijzigen. Het is verplicht om te beschrijven hoe de Webwinkelier met de (persoons)gegevens omgaat in de Privacy Policy. Treft de Webwinkelier niet de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen, dan is de Opdrachtnemer hiervoor niet aansprakelijk. Wordt de Opdrachtnemer door een derde aangesproken, dan geldt artikel 11.3.

Artikel 6. Prijzen

 1. De Opdrachtnemer is een Europees bedrijf en de prijzen van haar diensten staan dan ook vermeld in Euro’s.
 2. De Opdrachtnemer heeft het recht de prijzen van tijd tot tijd aan te passen, bijvoorbeeld als een leverancier een nieuwe prijslijst hanteerd.
 3. Het is mogelijk dat de prijzen in de webwinkel van de Webwinkelier een typefout bevatten. De Webwinkelier heeft geen recht alsnog de juiste prijs (inkoop- en consumenten verkooprpijs) bij de Opdrachtnemer in rekening te brengen.
 4. De Webwinkelier is zelf verantwoordelijk voor haar inkoopbeleid en prijslijsten die bij de verschillende leveranciers opgevraagd dienen te worden.
 5. De prijzen in de webwinkel van de Webwinkelier zijn de advies verkoopprijzen van leveranciers die de Opdrachtnemer hanteerd.
 6. De prijzen in het dashboard (www.uitvaartwinkel.nu) zijn de prijzen indien producten bij de Opdrachtnemer besteld worden. Deze prijs ligt 20% hoger dan de prijs van de leverancier.
 7. Indien de Webwinkelier besteld via de Opdrachtnemer worden 12,- (excl. BTW) verzendkosten in rekening gebracht.

Artikel 7. Betaling

 1. De Webwinkelier dient het jaarbedrag voor het gebruik maken van de Denst voldoen. In het geval van het 2 en 3 jaar contract zal tijdens de contractperiode elke jaar een nieuwe factuur gestuurd worden.
 2. De betaling genoemd in het bovenstaande lid dient te geschieden zonder korting of compensatie in Nederland binnen 14 werkdagen na factuurdatum en in landen buiten Nederland binnen 20 werkdagen na factuurdatum.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Webwinkelier vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is vanaf die dag een vertragingsrente van 1,5% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Opdrachtnemer, is Opdrachtgever een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,-) aan administratiekosten verschuldigd. Indien Opdrachtnemer haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de Webwinkelier tevens incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 4.  Indien de Webwinkelier met betaling in gebreke blijkt, is Opdrachtnemer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten zowel op te schorten als te ontbinden.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. De Webwinkelier dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de door Opdrachtnemer geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. Auteursrechten op tekst, beeldmateriaal, namen en logo’s op de website zijn voorbehouden. De Webwinkelier mag deze niet gebruiken, kopiëren, distribueren, zenden of op enige andere wijze publiceren of verveelvoudigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 9. Duur, wijzigen en beëindigen van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode omschreven in de overeenkomst 'UITVAARTWINKEL OVEREENKOMST'. Indien de Webwinkelier de Overeenkost wilt beëindigen, kan deze de Overeenkoms tot één (1) maand vóór het einde per e-mail of post opzeggen. Wordt de Overeenkomst niet opgezegd, dan wordt deze telkens verlengd met opnieuw dezelfde contractperiode.
 2. Het aanbrengen van wijzigingen aan deze overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Tussentijdse opzegging door één der partijen is niet mogelijk, tenzij
 • Er sprake is van wanprestatie en de tekortkomende partij in haar nakoming tekort blijft schieten, zelfs nadat zij de mogelijkheid heeft gehad om de gebreken in de nakoming te verhelpen.
 • De andere partij surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd. In dit geval is een opzegging met onmiddellijke ingang geoorloofd;
 • Wanneer één der partijen door overmacht haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst niet kan nakomen, mag de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. De opzeggende partij is niet gehouden dat het betalen van enige schadevergoeding.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtnemer is jegens de Webwinkelier uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. 
 2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Webwinkelier aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade bij de Webwinkelier of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever. 
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij de Webwinkelier of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie. 
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de Webwinkelier, Opdrachtnemer of derden. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen de Webwinkelier en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. De Webwinkelier en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen. Zowel Webwinkelier als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger. 
 5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de waarde als genoemd in het voorgaande lid. 
 7. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Webwinkelier ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product. 
 8. De Webwinkelier vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. De Webwinkelier vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Webwinkelier aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 9. De Webwinkelier vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op grond van de wet gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van de Webwinkelier of derden heeft ontvangen. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is de Webwinkelier gehouden Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Webwinkelier in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Webwinkelier.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11. Derden

 1. De Opdrachtnemer biedt de Webwinkelier de mogelijkheid om een webwinkel te starten, maar zijn verder op geen enkele manier betrokken bij het bedrijf van de Webwinkelier. de Opdrachtnemer is dan ook geen partij bij de overeenkomsten die de Webwinkelier sluit met de klanten die wat kopen in de webwinkel. De Webwinkelier is zelf verantwoordelijk/aansprakelijk voor het aangeboden assortiment, de producten en/of diensten, de kwaliteit en dergelijke. Als derde kunt u de Opdrachtnemer (Legend Corporation) dus niet aanspreken op de door de Webwinkelier aangeboden producten en/of diensten, de kwaliteit en deugdelijkheid hiervan, de reclame-uitingen en de (wijze van) afhandeling van de bestellingen en/of betalingen.
 2. De Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk en is nooit verplicht enige schade te vergoeden die een derde lijdt ten gevolge van (de koop van een product in) de webwinkel.
 3. Indien de Opdrachtnemer door derden wordt aangesproken voor een kwestie waarvoor de Webwinkelier verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, dan is de Webwinkelier verplicht de Opdrachtnemer te vrijwaren voor iedere aanspraak van deze derde. Vrijwaren betekent onder andere dat de Webwinkelier de Opdrachtnemer bijstaat (in een procedure) tegen deze derde en alle schade vergoedt die de Opdrachtnemer hierdoor lijdt. De Opdrachtnemer zal de Webwinkelier zo spoedig mogelijk informeren als zo’n situatie zich voordoet. De Webwinkelier zal de Opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk laten weten dat niet de Opdrachtnemer maar de Webwinkelier verantwoordelijk en/of aansprakelijk is. Werkt de Webwinkelier niet of onvoldoende mee, dan zal de Opdrachtnemer zichzelf moeten verdedigen. De kosten die de Opdrachtnemer hierdoor maakt (bijvoorbeeld advocaatkosten) worden volledig doorbelast aan de Webwinkelier.

Artikel 12. Domeinnamen

 1.  De domeinnaam wordt in bruikleen gesteld door de Opdrachtnemer aan de Webwinkelier. Indien de samenwerking beëindigd heeft de Webwinkelier geen recht op het claimen van de domeinnaam. Deze valt namelijk onder .uitvaartwinkel.nu

Artikel 13. Klachten en geschillen

 1. De Webwinkelier heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren op gebreken. Eventuele gebreken dienen binnen 7 werkdagen na ontdekking schriftelijk (info@legendcorporation.nl) dan wel telefonisch (+31 858 081 046) gemotiveerd aan Opdrachtnemer te worden gemeld.
 2. Als door de Webwinkelier is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Opdrachtnemer de keuze het product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product of gerepareerd product, dan wel het factuurbedrag en de betaalde verzendkosten te restitueren.
 3. Wanneer een geschil tussen de Webwinkelier en Opdrachtnemer niet naar genoegen van de Webwinkelier is opgelost, heeft de Webwinkelier de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Daarnaast kan het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.